Asesoramento Económico, Fiscal e Contable

 • Asesoramento fiscal integral a persoas físicas e xurídicas, a nivel nacional e internacional.
 • Análise das obligacións e costes fiscais; estudo de alternativas.
 • Elaboración e xestión de tódolos trámites tributarios, tanto de maneira presencial como electrónicamente.
 • Asesoramento e representación en procedementos de revisión, comprobación e inspección por parte das Administracións Tributarias.
 • Recursos, instancias e reclamacións ante organismos oficiais.
 • Xestión e tramitación de subvencións.
 • Servizo de apoio técnico e administrativo a entidades contratantes co Sector Público.

Asimismo, exercemos como Consultoría Contable, cubrindo as seguintes actividades:

 • Contabilidade xeral e financeira:
 • Confección e levanza da contabilidade de persoas físicas e xurídicas.
 • Asesoramento contable permanente online (telefónico e vía internet).
 • Contabilidade analítica e política de gastos: definición dos criterios a utilizar para a asignación de gastos e ingresos ós distintos centros de costes, proxectos ou departamentos.
 • Asesoramento e Dirección Técnica da Contabilidade de forma permanente, con visitas á empresa, por persoal experto.
 • Deseño do sistema contable acorde ás necesidades da empresa.
 • Control interno contable permanente:
  • Análise dos Estados Contables.
  • Control e planificación da tesourería, cobros de deudores e vencementos a pagar.
  • Remisión periódica dos informes ós socios.